Kas ir MRB?
Kas ir
Med
Record
Bank?
 
Kāpēc man tā ir nepiecie-
šama?
 
Vai dati
ir
vienmēr pieejami?
 
Vai mani dati ir drošībā?
 
Kas
ir
baltā karte?
 

Copyright © 2015 Future Medicine Group. All rights reserved.